Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/05/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Κενή θέση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, (προηγούμενος τίτλος Μηχανικός Αποχετεύσεων) (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Ο μισθός της θέσης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών είναι πάνω στη μισθοδοτική κλίμακα:
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
A13(ii): €39.013, €40.553, € 42.093, € 43.633, €45.173, € 46.713, €48.253, €49.793, €51.333
Πάνω στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι επιπλέον ετήσιες εγκεκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.

Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2010 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν:
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους,
(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόvωv και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί voμίμως από αυτές,
(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
(ε) είναι καλού χαρακτήρα,
(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχoυv τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβoύλιo μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με βάση τo Σχέδιo Υπηρεσίας της θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω:
Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Υπεύθυνος για:
(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των διάφορων υπηρεσιών του Συμβουλίου,
(β) την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, τον προγραμματισμό εκτέλεση και εποπτεία αποχετευτικών και άλλων αναπτυξιακών έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών στοιχείων,
(γ) το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας και τη συντήρηση του συστήματος αποχετεύσεων καθώς και των εγκαταστάσεων για επεξεργασία λυμάτων,
(δ) την εφαρμογή της περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσίας, της περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα του,
(ε) την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, όρων ή δελτίων ποσοτήτων που απαιτούνται για προσφορές ή συμβόλαια του Συμβουλίου ή για την αξιολόγηση μελετών, προσφορών και συμβολαίων αναφορικά με τεχνικά θέματα της ειδικότητας του,
(στ) τον έλεγχο, ασφαλή φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού, ανταλλακτικών και άλλου υλικού που προμηθεύονται οι τεχνικές υπηρεσίες του Συμβουλίου σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες, και
(ζ) την εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού των τεχνικών υπηρεσιών.
(2) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική και εγγραφή στο μητρώο Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Νόμο.
(2) Οκταετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στην εκτέλεση ή/και επίβλεψη έργων πολιτικής μηχανικής.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό προσόν σε κατάλληλο θέμα ή/και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Συμβούλιο του ΣΑΛΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη ιδιοχείρως στο εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 5 Μαΐου 2017, μέχρι τις 2.30 μ.μ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν με το εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ - ΘΕΣΗ Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.
Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 5 Μαΐου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κενή θέση Τεχνικού στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακα
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Κενή θέση Προϊσταμένου Κλάδου Πληροφορικής
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη Ιατρών ορισμένου χρόνου από το υπουργείο υγείας Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ