Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανική θέση Δικηγόρου στο τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη). Αντικείμενο της απασχόλησης είναι, σε περιφερειακό επίπεδο (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) α) η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ, β) η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, γ) η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΤΕΕ, επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων (όπως ορίζεται και στο άρθρο 1 του Π.Δ./γματος 883/1980, ΦΕΚ Α’ 218/1980) και ειδικότερα:

Αστικό δίκαιο: Δικαστική διεκδίκηση αμοιβών μηχανικών ή μελετητικών εταιριών κάθε μορφής από εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών καθ΄υποκατάσταση των δικαιούχων μηχανικών-μελετητικών εταιριών (σύνταξη- κατάθεση αγωγών, εκδίκαση αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων κλπ), Δικαστικές διαφορές από συμβάσεις έργων 681επ Α.Κ., Δικαστική διεκδίκηση οφειλομένων αμοιβών για διενεργηθείσες πραγματογνωμοσύνες σύμφωνα με το Π.Δ. της 10/16 Ιαν. 1935 Περί καθορισμού των επί διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ’ αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων (Φ.Ε.Κ. 15/1935), υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, εργατικές διαφορές, διαφορές σχετικά με την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κλπ.

Δημόσιο Δίκαιο: Ακυρωτικές διαφορές σχετικά με α) αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας μηχανικού σε αποφοίτους πανεπιστημίων της αλλοδαπής, β) άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων, και γ) εναρμόνιση με κοινοτική νομοθεσία επαγγελματικών δικαιωμάτων κ.λπ.), αγωγές αποζημίωσης κατά του ΤΕΕ λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης (άρθρα 105, 106 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα), κάθε είδους διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον κατασταλτικό, προληπτικό έλεγχο δημοσίων δαπανών και κατά τον προσυμβατικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, διαφορές ουσίας από την εκτέλεση δημοσίων έργων, υπηρεσιών και μελετών, αναιρέσεις εργολαβικών συμβάσεων, προγραμματικές συμβάσεις δημοσίου, νομικός έλεγχος προκηρύξεων και κατάρτιση συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, ενστάσεις, προσφυγές, προδικαστικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών/έργων, προσωρινή δικαστική προστασία, νομικός έλεγχος προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ Σ.Ε.Σ. κ.λπ.), ένδικα μέσα πειθαρχικού και υπαλληλικού δικαίου, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές διαφορές ενώπιον των αρμοδίων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ακυρωτικές διαφορές περιβαλλοντικού δικαίου, νομικός έλεγχος διακηρύξεων μισθώσεων δημοσίου.

Εμπορικό Δίκαιο: Νομικός έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εταιρειών κάθε μορφής (ανωνύμων, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών, προσωπικών κλπ), νομικός χειρισμός υποθέσεων που αφορούν εμπορικές μισθώσεις, ζητήματα σχετικά με εμπορικές επωνυμίες, δικαστικές διαφορές από αξιόγραφα, ζητήματα σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού, υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΤΕΕ. Περαιτέρω αναθέσεις αντικειμένων δικηγορικής απασχόλησης δεν αποκλείεται εκ των ειδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ.49, όπου και θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο δικηγόρος που θα προσληφθεί.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 15.00μ.μ στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (έδρα Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ.49) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/78ΞΨ46Ψ842-0Ψ1

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή Πληροφορικής της ΑΕΜΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΕΛ του ΕΚ Αθηνά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
2 θέσεις Ερευνητών Β ή Γ στο ΙΝΒΙΣ - ΕΚ Αθηνά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
2 Θέσεις Ερευνητών Β ή Γ στο ΙΕΛ του ΕΚ Αθηνά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
3 θέσεις ερευνητών Γ ή Δ βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ