Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/04/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου που θα αναλάβει τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας (1 Θέση) σε Τμήματα του Ιδρύματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, τη διενέργεια των εξετάσεων στο τέλος εαρινού εξαμήνου, καθώς και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού,
οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.

Με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δύναται να ανανεώνεται ή να
παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με το αντικείμενο. (Πτυχίο ΑΕΙ Γερμανικής
Φιλολογίας)
3. Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι αυτοί, εφόσον υπάρχουν και είναι συναφείς, θα συνεκτιμηθούν θετικά.
4. Τεκμηρίωση της επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου.
5. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή σε άλλα ΑΕΙ (επιστημονικός / εργαστηριακός συνεργάτης) ή Πανεπιστήμια (ΠΔ 407/80).
Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Β. Αίτηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης, δηλαδή από 05/04/2017 μέχρι και 19/04/2017. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία
πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.
Η αμοιβή για πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για πλήρη απασχόληση και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.
Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά ή με κατάθεση σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος), ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 6499/04.04.2017

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Φυσικοθεραπέιας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 Θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Πληροφορικής και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ