Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 21/04/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μετατάξεις σε 10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄), όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 (Α΄216).

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
- Τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικότητας Νομικού
- Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικότητας Διπλωματούχων Μηχανικών
- Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Στατιστικολόγου
- Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Βιολόγου-Βιοχημικού
- Μία (1) θέση ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Ειδικότητας Φαρμακοποιού

Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα, ως εξής:

Για όλες τις ανωτέρω θέσεις και ανά ειδικότητα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου Π.Δ.. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν:

- Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
- Iκανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:
- στη σύνταξη/έλεγχο νομιμότητας διακηρύξεων
- στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
- στην παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων καθώς και στον έλεγχο νομιμότητας αναφορικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων
- στην σύνταξη σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις
- στον τομέα του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων όπως επίσης και η γνώση περισσότερων της μίας ξένης γλώσσας.

Ειδικά για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας στατιστικολόγου, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου Π.Δ.. Συνεκτιμώνται επίσης η εμπειρία ή γνώσεις:
- στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων
- στη στατιστική συμπερασματολογία (statistical inference)
- στη χρήση πακέτων λογισμικού στατιστικής ανάλυσης
- σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence)
- όπως επίσης και η γνώση περισσότερων της μίας ξένης γλώσσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής (ταχυδρομική διεύθυνση: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Κηφισίας 7, T.K. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα) έως και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, από την οποία να προκύπτει η θέση στην οποία ενδιαφέρεται να μεταταχθεί ο Υπάλληλος (βλ. Συνημμένο υπόδειγμα). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή. 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα κατά περίπτωση προσόντα. 6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της Υπηρεσίας τους από το οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη Αίτηση συμμετοχής στην υπ. Αριθμ. πρωτ. 1814/15 . 3.2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την Μετάταξη Υπαλλήλων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Η διαδικασία αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ 123/12 (Α΄/ 216/12). Οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1557/31.3.2016 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΑΟΞΤΒ-ΕΜΝ) εξακολουθούν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 2124 700, 213 2124 726 και 213 2124 723 καθημερινά και ώρες 08.00-15.30.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
158 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΑΣΕΠ
588 θέσεις στα Καταστήματα Κράτησης
ΑΣΕΠ
37 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ
ΑΣΕΠ