Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/04/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μετάταξη 131 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της, προτίθεται να τις ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26), του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4062/2012 (Α’70) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπω ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Για την συνεκτίμηση της προσωπικότητας αλλά και της εργασιακής τους εμπειρίας, ενδέχεται οι αιτούντες υποψήφιοι να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ανεξαρτήτων αρχών, κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στ Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Ειδικά για τις θέσεις στο Γραφείο Ελληνικού, δικαίωμα υποβολής έχουν υπάλληλοι από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου ή και από Ο.Τ.Α., καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2/18188/ΔΠΓΚ/10.3.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιείται ότι η προκαλούμενη δαπάνη από τις εν λόγω μετατάξεις θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄47).

Η υπηρεσία θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις κενές οργανικές της θέσεις και για μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση η μετάταξη θα ολοκληρωθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο προσόντα, αλλά και τα πρόσθετα κατά τα οριζόμενα στα π.δ. 50/2001 και π.δ. 111/2014, όπως ισχύουν. Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε εκατόν τριάντα μία (131) και η κατανομή των θέσεων ανά κλάδο, Διεύθυνση και Αυτοτελές Γραφείο περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, με έναρξη την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και πέρας την Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα, α΄ όροφος, γραφείο 101), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β΄ Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα με την ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 2/20135/0004/14.3.2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

Τηλέφωνο : 210-33.38.362-238, Fax : 210-33.38.329, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με απόσπαση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Απόσπαση 4 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
5 υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 15Κ/2017 - 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ
ΑΣΕΠ
Αποσπάσεις στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ