Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 24/03/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5 θέσεις ΕΕΠ στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος κάλυψης των ανωτέρω θέσεων εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω:

Οι Ειδικοί Επιστήμονες εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και κάτω από την εποπτεία του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. ή μέλους του Σ.Ο.Ε. που ορίζει ο αρμόδιος Υπουργός.

Στα καθήκοντα των Ειδικών Επιστημόνων συμπεριλαμβάνονται κυρίως η ανάλυση και πρόβλεψη των προοπτικών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, η τεχνοκρατική υποστήριξη του σχεδιασμού της μακροοικονομικής στρατηγικής, η αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πολιτικής και η εν γένει επιστημονική υποστήριξη του Σ.Ο.Ε ως γνωμοδοτικού οργάνου σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

Οι Ειδικοί Επιστήμονες επιλέγονται και προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που παρατείνεται εκάστοτε αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον έξι μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου.
iv) Οι αποδοχές των Ειδικών Επιστημόνων του Σ.Ο.Ε. προσδιορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ' αριθ. 2/7491 /ΔΕΠ/27-1-2017 (54 ΥΟΔΔ) η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α'176).

Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα κάτωθι προσόντα:
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο,
και
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α'39), όπως ισχύει.

Αποκλείεται της πρόσληψης υποψήφιος εάν:
α) συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α' 26), όπως ισχύει,
β) δεν κατέχει τα προσόντα διορισμού των άρθρων 4, 6 και 7 του ως άνω νόμου,
γ) κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως ισχύει, με την εξαίρεση ειδικών διατάξεων νόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για πρόσληψη στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στην εξής διεύθυνση hirings_soe@minfin.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
- υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης των γενικών προσόντων διορισμού και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 9 του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, στις 6 μ.μ. Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίου για πρόσληψη προσκομίζονται απαραίτητα:

- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πτυχίων ξένων γλωσσών με επίσημη μετάφρασή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο, από τα οποία να προκύπτουν τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου. Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένοι τίτλοι και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Αριθμός (IBAN) τραπεζικού λογαριασμού

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση enquiries_soe@minfin.gr.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με απόσπαση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Απόσπαση 4 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
5 υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 15Κ/2017 - 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ
ΑΣΕΠ
Αποσπάσεις στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ