Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/03/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Απόσπαση 10 υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης, που συστάθηκε με το ν.3090/2002(329 Α΄) με απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου ή υπαλλήλων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στους οποίους θα ανατεθούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του Σώματος.

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά την απόσπαση επτά(7) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, που θα ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και τριών(3) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ για γραμματειακή υποστήριξη.

Η διάρκεια της απόσπασης είναι για τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά από ένα έως τρία έτη. Επίσης οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει δέκα (10) χρόνια σε δημόσια υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης να διακρίνονται για τις ικανότητες και το ήθος τους , να μην έχουν τιμωρηθεί ποινικά ή πειθαρχικά ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που μαρτυρούν έλλειψη ευσυνειδησίας και επίγνωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην συντρέχουν λόγοι υγείας που τους εμποδίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης ή έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη οκταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για απόσπαση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και τις 31 Μαρτίου 2017 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα κατά περίπτωση προσόντα 4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της Υπηρεσίας τους από το οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάσταση 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με απόσπαση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Απόσπαση 4 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
5 υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 15Κ/2017 - 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ
ΑΣΕΠ
Αποσπάσεις στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ