Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/12/2016 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

61 θέσεις με μετάταξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων Διοίκησης και Οικονομικού.
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, κατανέμονται ανά οργανική μονάδα ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ: 32
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
3 με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, 1 με πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 1 με πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 7
1 με πτυχίο Χημικών, 2 με πτυχίο Γεωπονίας και 4 με πτυχίο Γεωλογίας
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
3 με πτυχίο Νομικής
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΘΕΣΕΙΣ: 5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
2 με πτυχίο Νομικής
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΘΕΣΕΙΣ: 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ: 18
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
2 με πτυχίο Νομικής
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από 15 Νοεμβρίου 2016 έως και 30 Δεκεμβρίου 2016, να υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού (ταχ. Δ/νση: Στ. Σπανάκη 2 & Λεωφ. Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο Κρήτης) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα.
2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
3. Αντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και τίτλων σπουδών
4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:
- η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών
- το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας
- ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη.

Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07) η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας.
Ειδικότερα, στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (Φ.Ε.Κ. 263/Α’):
α) υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει και
β) υπαλλήλων Δ.Ε.Κ.Ο., θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, με την ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 12752/14.11.2016 Ανακοίνωση της Α.Δ. Κρήτης εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πρόσληψη δημοσιογράφου στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ