Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/02/2013 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10 θέσεις ΔΕΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, κτίριο Δεληγιώργη 4ος όροφος ΤΚ 38221, Πληροφορίες: κ. Μ. Καρασίμου τηλ. 2421074967, 2421074934, FAX: 2421074997.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα» (Αρ. Προκ. 11927/18-10-2012, ΦΕΚ 1278/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Λεωφόρος Αθηνών Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, Πληροφορίες κ. Σ. Κόνιαρη τηλ. 2421074239, FAX 2421074238.
1.  Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες-Ζωγραφική» (Αρ. Προκ. 11928/18-10-2012, ΦΕΚ 1278/3-12-2012/τ. Γ΄).
2.  Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική με έμφαση στην Πλαστική Σύνθεση και στις Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις» (Αρ. Προκ. 11929/18-10-2012, ΦΕΚ 1275/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Ι. Παππάς  τηλ. 2421074455, FAX:  2421074380.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομία και Ελεύθερος Χρόνος» (Αρ. Προκ. 11493/10-10-2012, ΦΕΚ 1275/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Πλούτωνος 26-Αιόλου, 412 21 Λάρισα, Πληροφορίες κ. Δ. Κανδυλάρη τηλ. 2410565272, FAX: 2410565290.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα  του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία» (Αρ. Προκ. 11495/10-10-2012, ΦΕΚ 1275/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τέρμα Τρικάλων, 43 100 Καρδίτσα, Πληροφορίες κ. Π. Αργυράκη τηλ. 2441066000, FAX: 2441066041.
1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων» (Αρ. Προκ. 11930/18-10-2012, ΦΕΚ 1275/3-12-2012/τ. Γ΄).
2. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Επιδημιολογία» (Αρ. Προκ. 11931/18-10-2012, ΦΕΚ 1275/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Αργοναυτών-Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, Πληροφορίες κ. Ε. Μπαλαμπάνη τηλ. 2421074800, FAX: 2421074799.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στις Επιστήμες της Αγωγής» (Αρ. Προκ. 11925/18-10-2012, ΦΕΚ 1278/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, Αργοναυτών-Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, Πληροφορίες κ. Β. Αβραμίδου τηλ. 2421074780, FAX:  2421074781.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου» (Αρ. Προκ. 11494/10-10-2012, ΦΕΚ 1275/3-12-2012/τ. Γ΄).

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Καρυές Τρικάλων 42 100 Τρίκαλα, Πληροφορίες κ. Θ. Δημητρακόπουλος τηλ. 2431047003, FAX: 2431047042.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα  του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην ανάλυση της κίνησης» (Αρ. Προκ. 11926/18-10-2012, ΦΕΚ 1276/3-12-2012/τ. Γ΄).

Η προθεσμία  υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 19-02-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στο  οποίο  δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

 Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή  απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Διαδώστε το άρθροΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις επίκουρων καθηγητών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση Μεταπτυχιακού συνεργάτη στο τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Διοίκησης Οικονομίας Τουριστικών Μονάδων
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέσεις συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΕΑΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ