Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 23/06/2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Θέμα: Προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων Διοικητικής -
Οικονομικής Υπηρεσίας, Αυτοτελών Τμημάτων Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας - Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Αυτοτελών Γραφείων Νομικών Υποθέσεων, Δημοσίων σχέσεων - Επικοινωνίας με τον Πολίτη και Υποδοχής Ασθενών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων Διοικητικής - Οικονομικής
Υπηρεσίας :
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)
2. Τμήμα Γραμματείας
3. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
4. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
5. Τμήμα Οικονομικού
6. Τμήμα Προμηθειών
Α υ τ ο τ ε λ ή Γ ρ α φ ε ί α
7. Επιστασίας
8. Ιματισμού
Αυτοτελή Τμήματα
9. Ελέγχου Ποιότητας
10. Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Αυτοτελή Γραφεία
11. Νομικών Υποθέσεων
12. Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας με τον Πολίτη
13. Υποδοχής ασθενών

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β’, οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β’ τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των
θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’.
3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που
ορίζονται στην παρ,. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.
4. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, η προκήρυξη
τοιχοκολλάται σε κάθε περιφερειακό κατάστημα της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη
του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
4. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται με συστημένη επιστολή ή μέσω του πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας, στη
Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού (Τμήμα Προσωπικού) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει την
22/6/2011. (έως και την 5/7/2011)
Το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Συνθήκες γαλέρας για εργαζόμενους στη φύλαξη κρατικής επιχείρησης
Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ