Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 18/06/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Προϊσταμένων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Γ2 Εκτυπώσεων και Γ6 Βιβλιοδεσίας της Διεύθυνσης Γ΄ Εκτυπώσεων- Βιβλιοδεσίας και μιας (1) θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Θ5 Διορθώσεων της Διεύθυνσης Θ΄ Φωτοστοιχειοθεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου

1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση τριών (3) θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Γ2 Εκτυπώσεων και Γ6 Βιβλιοδεσίας της Διεύθυνσης Γ΄ Εκτυπώσεων- Βιβλιοδεσίας και μιας (1) θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Θ5 Διορθώσεων της Διεύθυνσης Θ΄ Φωτοστοιχειοθεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου του
Εθνικού Τυπογραφείου.
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.
3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.
4. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων» (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010), οι οποίες τροποποιούν τα άρθρα 84 – 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 17 Ιουνίου 2011. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

 


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Συνθήκες γαλέρας για εργαζόμενους στη φύλαξη κρατικής επιχείρησης
Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ