Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/05/2010 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

13 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 13 κενές μόνιμες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία, από τις οποίες 12 είναι κενές και μια αναμένεται να κενωθεί εντός του 2010. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 31.10.2009, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.12.2009 και αρ. γνωστοποίησης 2224. Το πιστοποιητικό επιτυχίας πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.
Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Βοηθά ανώτερους λειτουργούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
(2) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με
(α) Τον καθορισμό, την επιβολή και είσπραξη τελωνειακών και άλλων προσόδων, την τήρηση λογαριασμών και στοιχείων και τον έλεγχο των προσόδων του Τμήματος-
(β) την παραχώρηση απαλλαγών και άλλων τελωνειακών διευκολύνσεων
(γ) την εφαρμογή της νομοθεσίας για την οποία το Τμήμα Τελωνείων είναι υπεύθυνο και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται σ αυτό
(δ) την πρόληψη και καταστολή λαθρεμπορίου και άλλων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας
(ε) τη διεξαγωγή ερευνών για εξακρίβωση παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας.
(3) Επιλαμβάνεται θεμάτων Διεθνών Συμβάσεων, διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημείωση: Ο κάτοχος της θέσης δυνατό να τοποθετηθεί για υπηρεσία στο εξωτερικό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Απαιτούμενα προσόντα
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Εμπορικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Στατιστική, Πληροφορική.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή
(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(4) Καλή γνώση της τελωνειακής νομοθεσίας.
(5) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν αε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(Ο όρος αυιός θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με την επιτυχία σιη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 31.10.2009, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008).
2. Οι υπάλληλο: που θα διοριστούν θα πρέπει, μέσα σε 3 χρόνια ή σε 6 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους, να επιτύχουν σε γραπτή ενδοτμηματική εξέταση.
Νοείται ότι της πιο πάνω εξέτασης εξαιρούνται υπάλληλοι που έχουν επιτύχει στη γραπτή ενδοτμηματική εξέταση που απαιτείται για προαγωγή στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1ας Τάξης (Κλίμακες Α8 και Α9(ί)) ή στην προηγούμενη θέση Τελωνειακού Λειτουργού, 1ης Τάξης (Κλίμακες Α8 και Α9),
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, oι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
6. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν,14δ(Ι)/09), καλούνται όττως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν ατην αίτηση τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 3 Μαίου 2010. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων
βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού για 87 διοικητικούς υπαλλήλους στα Χρηματοοικονομικά και Μακροοικονομικά
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO
Πρόσληψη 4 ατόμων ICT Officer
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
PhD Scholarship for international students at Walailak University in Thailand, 2017
WALAILAK UNIVERSTITY
Full and Half Tuition Fees International Office Scholarships, 2018
BATH SPA UNIVERSITY
Scholarships for International Students in UK, 2018
DE MONTFORT UNIVERSITY