Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/10/2009 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κενή θέση διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Κενή θέση διευθυντή (βαθμός AD 14) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας


ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
— Ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης ενός μεγάλου οργανισμού, τόσο από στρατηγικής άποψης όσο και από άποψης εσωτερικής διαχείρισης, καθώς και ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων ενώπιον των οποίων θα βρίσκεται ο Οργανισμός κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του με προσήλωση, ευθυκρισία και ευελιξία.
Ανάλογη πείρα σε διεθνές επίπεδο θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτημα.
— Σημαντική πείρα αφενός στην καθοδήγηση και την κινητοποίηση μιας μεγάλης ομάδας σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον και αφετέρου στη διαχείριση δημοσιονομικών και χρηματοδοτικών πόρων σε ένα εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές πλαίσιο.
— Ευρεία γνώση της κανονιστικής πολιτικής και πρακτικής όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και πείρα σε ηγετικές θέσεις στον τομέα αυτό.
— Ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ευρωπαϊκές, διεθνείς, εθνικές και τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.).
— Σε βάθος γνώση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν και συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και των πολιτικών της ΕΕ και των διεθνών δραστηριοτήτων που αφορούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
— Εξαιρετικές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
— Εξαιρετικές διαπραγματευτικές ικανότητες.
— Σε βάθος γνώση της αγγλικής. Η γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ, πέραν των δύο γλωσσών που απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Οι υποψήφιοι θα ληφθούν υπόψη για τη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
— Υπηκοότητα: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
— Πτυχίο πανεπιστημίου ή δίπλωμα: πρέπει να διαθέτουν:
— εκπαιδευτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/
πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή
— εκπαιδευτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/ πτυχίο, καθώς και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα ενός έτους δεν
μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).
— Επαγγελματική πείρα: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, μετά την απόκτηση του προαναφερόμενου πανεπιστημιακού
τίτλου, 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στα ανωτέρω προσόντα.
— Σχετική επαγγελματική πείρα: από τα 15 έτη επαγγελματικής πείρας, τουλάχιστον τα πέντε έτη πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής πολιτικής ή της ρύθμισης του κλάδου της ενέργειας.
— Διαχειριστική πείρα: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε διευθυντική θέση υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δημοσιονομικών, χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων.
— Γλωσσικές γνώσεις: απαιτείται άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες και επαρκής γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες.
— Όριο ηλικίας: πρέπει να είναι σε θέση να περατώσουν ολόκληρη την πενταετή θητεία τους πριν από το τέλος του μήνα στον οποίο φθάνουν την ηλικία των 65 ετών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για να είναι έγκυρες οι αιτήσεις υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
2. βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει, κατά προτίμηση, να έχει συνταχθεί βάσει του ευρωπαϊκού μορφοτύπου για βιογραφικά σημειώματα (Europass) (3). Ζητείται ρητώς από τους αιτούντες να υπογραμμίσουν και να παραθέσουν εν συντομία την πείρα και την εμπειρογνωσία που διαθέτουν σχετικά με την εργασία τους, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων, τον προϋπολογισμό και τη φύση των τμημάτων που διηύθυναν κατά το παρελθόν.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που είναι ελλιπείς δεν γίνονται δεκτές.
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας δεν πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά έγγραφα (π.χ. επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων, συστατικών επιστολών, αποδεικτικών προϋπηρεσίας κ.λπ.). Η υποβολή τους θα γίνει, αν ζητηθεί, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, κατά προτίμηση στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tren-selections-acer@ec.europa.eu
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής, κάθε επικοινωνία με τους υποψηφίους σχετικά με την υπόψη κενή θέση πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν αμέσως και γραπτώς στην ανωτέρω διεύθυνση οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής τους.
Αρμόδια υπάλληλος για περισσότερες πληροφορίες:
Ms. Ana Arana Antelo
Head of Unit
Electricity & Gas
Directorate-General for Energy and Transport
European Commission
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ana.arana-antelo@ec.europa.eu
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2009 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία του ηλεκτρονικού μηνύματος).
Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρατείνει την προθεσμία για την πλήρωση της εν λόγω κενής θέσης, μόνο κατόπιν δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέσεις Επιμετρητών Ποσοτήτων στο τμήμα δημοσίων έργων Κύπρου
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις Αρχιτεκτόνων στο τμήμα δημοσίων έργων Κύπρου
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
170 Κενές θέσεις φροντιστών υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
40 κενές θέσεις γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2 Κενές μόνιμες θέσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών Κύπρου
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ