Θέση επαγγελματία φωτογράφου στο Ινστιτούτο Ιστορικών ΕρευνώνΤο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ενδιαφέρεται να
επιλέξει έναν/μία (1) συνεργάτη/-τιδα επαγγελματία φωτογράφο, προκειμένου να συνεργαστεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιγραφές και νομίσματα: Νέα τεκμήρια για την αρχαία Μακεδονία (InCoMac)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Ειδικό Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Φωτογράφηση ενεπίγραφων μνημείων (περίπου 300) της Δεύτερης και Τρίτης Μακεδονικής Μερίδας σε μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές που βρίσκονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στη Μακεδονία (Έδεσσα, Πέλλα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Πολύγυρος).

Η φωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τουλάχιστον τριών οργανωμένων επιτόπιων αποστολών που εκτιμάται να πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2013 (φθινώπορο), 2014 (άνοιξη-φθινόπωρο). Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει τόσο τη φωτογράφηση όσο και την προετοιμασία, επεξεργασία και επιμέλεια του ψηφιακού υλικού με στόχο την έκδοσή του (Ενότητες Εργασίας Έργου 1 και 4).

Η συνεργασία θα γίνει με σύναψη Σύμβασης Έργου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη της διάρκειας του έργου (27.09.2012 – 26.09.2015)
Απαραίτητα Προσόντα: Σπουδές στη Φωτογραφία (ή Εικαστικές ή Οπτικοακουστικές Τέχνες) και επαγγελματική εμπειρία στη φωτογράφηση τέχνεργων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: Επιμέλεια φωτογραφικών εκδόσεων, επαγγελματική εμπειρία στη φωτογράφηση ενεπίγραφων μνημείων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι και τη Δευτέρα 02/09/2013, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kera@eie.gr είτε ταχυδρομικά (ή ιδιοχείρως) στη διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, υπόψη κας Α. Γκόρου, με την ένδειξη: Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο InCoMac ΑΡΙΣΤΕΙΑ-1104. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνεντευξη καθώς και επίδειξη φάκελου εργασίας (portfolio).


© 2004-2017 Diorismos.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Diorismos.gr διατίθεται στους αναγνώστες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.